Komentoriviargumentit

Komentoriviargumenteilla ohjataan käynnitettävän ohjelman toimintaa. Ohjelmalle voidaan antaa parametreja sen toiminnan muuttamiseksi.

main(int argc, char** argv)

char** argv kertoo, että osoittimen osoite merkkiin, joka on merkkijono. Joskus edellinen kirjoitetaan myös char *argv[].

Esimerkiksi ohjelma.exe voidaan käynnistää seuraavasti:

ohjelma.exe -i 2 -g -x 3 4

jolloin ohjelma ottaa vastaan seuraavat arvot

argc = 7

argv[0] = "ohjelma.exe"

argv[1] = "-i"

argv[2] = "2"

argv[3] = "-g"

argv[4] = "-x"

argv[5] = "3"

argv[6] = "4"

Kaikki argumentit ovat merkkijonoja.

#include < stdio.h>

main(int argc, char** argv)

{

int i;

printf("argc = %d\n", argc);

for (i = 0; i < argc; i++) printf("argv[%d] = \"%s\"\n", i, argv[i]);

}